Contact Center

Banka Kombëtare Tregtare tashmë vjen me një kanal të ri informacioni dhe veprimesh, nëpërmjet Contact Center. Contact Center ju jep mundësinë të merrni informacion të përgjithshëm mbi produktet tuaja bankare si dhe të produkteve dhe shërbimeve që BKT ofron përvec kanaleve të komunikimit si adresa e email-it callcenter@bkt.com.al ose info@bkt.com.al, Shërbimi Whatsapp +355674000018, Shërbimi i Degës Internet menu “Kontakt”, Shërbimi BKT T’Ju telefonojmë, Faqja zyrtare e BKT etj, por të merrni informacion mbi llogaritë tuaja dhe kartatat e kreditit pa u lidhur me agjentin nërmjet shërbimit IVR si dhe të kryeni veprime financiare vetëm duke kontaktuar në numrin e shërbimit të klientit +355 42 266 288 në vendin dhe kohën që dëshironi, nëpërmjet Telephone Banking.

 

Shënim: Banka në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar “Për të Dhënat Personale” dhe për të qenë sa më transparent me klientët e saj, njofton se nëpërmjet një strukturës së shërbimit të Contact Center do të kontaktojë të gjithë klientët të cilët kanë raportuar një problem/çështje si dhe në përgjigje të ankesave/sugjerimeve. Kjo telefonatë e cila del nga struktura e shërbimit të Contact Center do të regjistrohet.

 

Ky është një shërbim 24 orë në ditë, në shtatë ditët e javës.

 

Duke kontaktuar në BKT Contact Center dhe pas hapave të verifikimit që do t’ju kërkohen nga shërbimi IVR ose nga agjentët tanë, ju mund:

 

1. Të gjeni informacione dhe të kryeni veprime lidhur me llogaritë bankare:

 

2. Të kryeni transferta:

 

3. Të gjeni informacion për kartat e kreditit dhe debitit të lëshuara nga BKT:

 

4. Të gjeni informacion mbi Degën Internet:

 

5. Të gjeni informacion mbi BKT Smart:

 

6. Të kryeni pagesa nga llogaria juaj si:

 

7. Të informoheni mbi ATM-t e BKT:

 

8. Të informoheni mbi Degët e BKT:

 

9. Të raportoni një sugjerim mbi produktet dhe shërbimet e ofruara nga BKT

 

10. Të raportoni një pakënajqësi/ ankesë mbi produktet dhe shërbimet e ofruara nga BKT

 

11. Të njiheni me ofertat e fundit aktive për produktet e shërbimet e BKT-s