Kredi për Sektorin e Ndërtimit

Me anë të kësaj kredie BKT iu bën të mundur disponimin e kapitalit të nevojshëm për zhvillimin e projekteve në sektorin e ndërtimit privat dhe publik. Ne ju ofrojmë paketa fleksibël të produkteve për biznese përsa i përket llojit të kredisë, shumës, planit të ripagimit, kohëzgjatjes, etj.
Kushte të Përgjithshme

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për Kreditë për Sektorin e Ndërtimit.