Kredi për Shtëpi/Dyqan

 

 

 

 

 

Kredi për Shtëpi/Dyqan

 
Përshkrimi i produktit 
 

Për shumë prej nesh, blerja e një pasurie rezidenciale është një nga vendimet më të rëndësishme si dhe ndonjëherë transaksioni më i madh financiar që mund të bëhet në jetë dhe që mund të ndryshojë tërësisht standardet e jetesës. Por jo të gjithë mund ta kenë këtë mundësi me fondet e veta! Nëpërmjet kredive hipotekore synohet të përmbushen nevojat personale të individëve për blerje, ndërtim ose rindërtim shtëpie, por edhe të personave profesionistë të vetëpunësuar (mjek, dentist, farmacist, avokat etj) të cilët duan të blejnë ose ndërtojnë ambjentet e tyre të punës (zyrat).
Aplikoni pranë degëve të BKT-së dhe do të përmbushni ëndrrën për të patur dhe ju një shtëpi tuajën si dhe miqtë tuaj.

 
Afatet dhe Kushtet  

 

Normat e interesit për Kredi për Blerje/Ndërtim Shtëpie ne monedhen Leke

Klientë Preferencialë:

Bono Thesari 1 vjeçare + 1.3%(e ndryshueshme cdo 12 muaj)

(jo më pak se 4.1% pas 24 muajve te pare)

 

Klientë Pagamarrës në BKT:

Bono Thesari 1 vjeçare + 1.5% (e ndryshueshme cdo 12 muaj)

(jo më pak se 4.3% pas 24 muajve te pare)

 

Klientë Pagamarrës në çdo bankë:

Bono Thesari 1 vjeçare + 1.7% (e ndryshueshme cdo 12 muaj)

(jo më pak se 4.5% pas 24 muajve te pare)

 

Klientë individualë standart: 

Bono Thesari 1 vjeçare + 2.2% (e ndryshueshme cdo 12 muaj)

(jo më pak se 5% pas 24 muajve te pare)

 

Afati i kredisë

 

Deri në 25 vjet ose 300 muaj

Shuma maksimale e kredisë

Deri në 50,000,000 Lekë

Marzhi i mbulimit

Si kolateral mund të ofrohet pasuria që do të blihet ose ndonjë pasuri tjetër e paluajtshme që mund të pranohet si kolateral. Në çdo rast, vlera e likuidimit të menjëhershëm duhet të jetë minimalisht sa 120% i vlerës së kredisë.  

 

 

Monedha Euro

Euribor 1 vjeçar +4% (e ndryshueshme cdo 12 muaj)

(jo më pak se 5% pas 24 muajve te pare)

*Kredia mund të akordohet në monedhën Euro vetëm për ato raste kur vlera e investimit do të jetë më e madhe ose e barabartë me 100,000 Euro.

Kredi per Blerje Dyqani

 

Normat e interesit per Kredi per Blerje/Ndertim Dyqani           ne monedhen Leke

Bono Thesari 1 vjeçare + 3% (e ndryshueshme çdo 12 muaj)
(jo më pak se 5.8% pas 24 muajve te pare)

Normat e interesit per Kredi per Blerje/Ndertim Dyqani            ne monedhen Euro

Euribor 1 vjeçar + 4.8 % (e ndryshueshme çdo 12 muaj)
(jo më pak se 5.8% pas 24 muajve te pare)


 

 

 

 

 

 

 

*Kredia mund të akordohet në monedhën Euro vetëm për ato raste kur vlera e investimit do të jetë më e madhe ose e barabartë me 100,000 Euro

*Klientet mund të zgjedhin ose jo sigurimin e jetës ose të pranojnë normë më të lartë interesi. Në rast se klienti zgjedh të mos bëjë sigurimin e jetës, opsionet janë:   
Nëqoftëse klienti është deri në 45 vjeç, norma e interesit do të jetë 0.5 % më e lartë   
Nëqoftëse klienti është mbi 45 vjeç, norma e interesit do të jetë 1 % më e lartë   
** Nëse klienti zgjedh afat maturimi 25 vjet, mund të përfitojë normë interesi 0% për 5 vitet e fundit

 

 Ju lutem shkarkoni    dokumentacionin përkatës për kredi për shtëpi/dyqan

 Ju lutem shkarkoni    fleten e standardizuar të informacionit parakontraktor