Kosto

Kosto

Të gjitha transaksionet e kryera nëpërmjet Kartës së Debitit në rrjetin e ATM-ve janë falas.

Nëse keni një kartë debiti të lëshuar në BKT në Shqipëri mund të kryeni transaksione në ATM-të e BKT Kosovë pa komision duke aksesuar në llogarinë primare të kartës.

Të gjithë mbajtësit e një Karte Krediti të BKT-së mund ti referohen Kushteve të Punës për përdorimin e Kartës së Kreditit në ATM-të e BKT-së.