Home Equity

Përshkrimi i produktit

Dëshironi të filloni një karrierë të suksesshme?! Për të gjithë të vetë-punësuarit profesionist (doktorët, gjykatësit, inxhinierët, etj) BKT ju ofron kredinë Konsumatore me kolateral e cila mund te përdoret për çdo qëllim. Apliko tani për të gjeneruar të ardhura të larta në të ardhmen!

Shëndeti është gjëja më e shtrenjtë në jetën e secilit prej nesh; pa të çdo gjë tjetër nuk ka vlerë. BKT përpiqet t'ju lehtësojë në pagesa të faturave të dentistit, vizitat pranë okulistit, konsultime apo trajtime te tjera spitalore.

Dëshironi ndihmë financiare për studime? BKT ju ndihmon nëpërmjet financimit që të diplomoheni në Universitete të Shqipërisë apo jashtë vendit. Një investim tani për të siguruar të ardhmen tuaj!

… gjithashtu për çdo nevojë tjetër personale, mobilim apo pushime, ose investim në pasuri të paluajtshme (shpenzime legalizimi të pronës, blerje toke) BKT ju vjen në ndihmë!
 

Afatet dhe Kushtet e kredisë Konsumatore me Kolateral

Termat dhe kushtet:  
Monedha Lekë
Shuma maksimale e kredisë Deri në 6,000,000 Lekë
Afati i kredisë Deri në 10 vite
Norma e interesit fillon nga Bono Thesari 1 Vjeçare + 3.2%
Komision Disbursimit Fillon nga 1%
Kriteri I Financimit
(Shumë kredie / vlerën e tregut të kolateralit të ofruar)
70% (por jo më shumë se vlera totale e shpenzimeve)
Mbulimi I Kredise Si garanci kërkohet bllokimi i një pasurie të paluajtshme

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor 

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për Kredinë Home Equity

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

APLIKO TANI