Sektori i Tregtisë

Sektori i Tregtisë

Sektori tregtar është vazhdimisht në ndryshim dhe zhvillim ndërsa tregu global mbetet intensivisht konkurrues. Shitësit me pakicë dhe tregtarët me shumicë përballen me sfida të mëdha për të menaxhuar në mënyrë efektive ekspozimet e tyre në rritje ndaj rrezikut në zhvillimin e teknologjive, gjeografive të reja dhe zinxhirëve të zgjerimit të furnizimit. Ne mirëpresim çdo mundësi për të diskutuar nevojat tuaja financiare dhe për t'ju ndihmuar me përzgjedhjet e kredisë që i përshtaten më mirë kërkesave tuaja specifike. Ne ofrojmë kushte dhe terma mjaft konkurruese sidomos për kreditë me Overdraft dhe Kapital Punues në Lekë. Sektori i Tregtisë është kontribuesi më i madh i PBB-së shqiptare që ka numrin më të madh të kompanive, vëllimit dhe shitjeve. Në BKT kemi besim në sektorin e tregtisë I cili ka edhe pjesën më të lartë të kredisë

Ekspertizë:
 • Planifikimi dhe analizimi i parashikimeve të shitjeve të biznesit tuaj bazuar në kapacitetet tuaja reale,
 • Analizimi i nevojave tuaja afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për financim,
 • Përdorni ekspertizën tonë të tregut për t'ju ndihmuar të planifikoni në tregjet e reja në zhvillim.

Çfarë mund të financojmë:

Kredi për Inventar:

Përmes këtij lloji të financimit, BKT vë në dispozicion fondet për blerjen e inventarit ose të financimit të kapitalit qarkullues. Me mbështetjen e BKT, biznesi mund të ecë përpara pa asnjë mungesë.

Kushtet e përgjithshme:

 • Shuma dhe Monedha: Në varësisht të nevojave të biznesit
 • Periudha e ripagimit të kredisë - deri në 3 vjet, me pagesa mujore me këste dhe të drejtën e rifinancimit.
 • Garanci - Hipotekë e pasurisë së paluajtshme / pengu i pajisjeve ose linjave të teknologjisë.
 • Me disbursimin e huasë, pagesat transferohen në llogaritë e furnitorëve sipas faturave

Kreditë kapitale të punës (Linja Revolving) dhe Overdrafti:

Përmes këtij lloji të financimit ju mund të keni likuiditet në kohën më të shkurtër për furnizuesit tuaj. Ju mund të paguani në pjesë nga limiti total dhe të paguani shumën brenda një maksimumi prej një viti

Kushtet e përgjithshme:

 • Periudha e ripagimit të kredisë - e shkurtër deri në 12 muaj. Ju mund të zgjidhni të ripaguani sipas nevojave tuaja.
 • Shuma maksimale e kredisë, në varësi të nevojave që ka biznesi juaj,
 • Garanci - hipoteke e paluajtshme / hipoteke e pajisjeve ose linjave te teknologjise,
 • Përdorimi i menjëhershëm i limitit të miratuar,
 • Ju mund të përfitoni nga norma e ulët e interesit në qoftë se ju zgjidhni monedhën Lekë,
 • Me disbursimin e huasë, pagesat transferohen në llogaritë e furnizuesve sipas faturave / situatave / preventivave

Overdrafti Kushtet e Përgjithshme:

 • Afati i maturimit - Deri në 12 muaj (Rinovueshme nga Autoriteti i Aprovimit të Bankës)
 • Shuma maksimale - 30% e qarkullimit vjetor. Në rastet kur klienti ka vetëm Overdraft në BKT, kufiri maksimal mund të shkojë deri në 40% të qarkullimit vjetor,
 • Metoda e pagesës - Interesi mujor dhe principali në maturim,
 • Ju mund të përfitoni nga norma e ulët e interesit nëse zgjedh monedhën Lekë
 • Garancia: hipoteka e pasurive të paluajtshme.

Termat dhe Kushtet e Overdraftit për MIKRO & SME Express:

 • Shuma e mbitërheqjes do të jetë deri në 2,000,000 Lekë,
 • Norma e interesit duke filluar nga 10% /vit
 • Maturimi: 12 muaj
 • Tarifa Administrative: 0.5% /vit
 • Garancia: Asnjë kërkesë për patundshmëri nuk është vetëm garanci personale e aksionerëve