Depozita në monedhë të huaj | Banka Kombetare Tregtare

Interesat më të larta për depozitat në çdo monedhë!


Deri në


LEK

6.85 %

 

USD

6.7%

 

EUR

5%

 
Këto norma i referohen depozitës Matrushka. 


Mësohu të kesh më shumë interesa, më shumë fitim, më shumë fleksibilitet, më shumë mundësi zgjedhjeje me depozitat e BKT.
 


Zgjidh depozitën që të përshtatet më shumë duke shfletuar dokumentin në vijim 
Buletini i Normave të Interesit
 

Fushatat e mëparshme