Politika e Shpërndarjes së Fitimit

POLITIKA E SHPËRNDARJES SË FITIMIT

Mekanizmi i vendim-marrjes së shpërndarjes së fitimit tek Banka Kombëtare Tregtare (“BKT” ose “Banka”) përbëhet nga rekomandimet e dhëna nga Bordi i Drejtorëve dhe miratimin e marrë nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve.