Easy Pack

Dëshironi llogari pa komision mujor?

Dëshironi llogari pa komision mujor?

Është kaq e lehtë, vetëm në BKT!

Mos harxhoni kohën tuaj, krijo nje kontratë për Pagesë Automatike faturash, merr një Kartë Debiti dhe kryej veprime online në Dega Internet apo në aplikacionin më të zgjuar bankar BKT Smart dhe përfitoni Llogarinë tuaj pa komision mujor.

Paketa ‘Easy Pack’ konsiston në mosaplikimin e komisionit mujor të mirëmbajtjes së llogarisë prej 150 lekë, nëse klienti përmbush kushtet si më poshtë:

  1. Klienti duhet të ketë nje Kartë Debiti Aktive, me të cilën ka kryer të paktën një transaksion në 30 ditët e fundit.
  2. Klienti duhet të ketë një kontratë Pagese Automatike Faturash Aktive, që është ekzekutuar 30 ditët e fundit.
  3. Klienti duhet të jetë Përdorues Aktiv i Kanaleve Online (Ebank/BKT Smart), dhe ka kryer të paktën një transaksion në 30 ditët e fundit në kanale online.

*Nëse klienti nuk zotëron produktet/shërbimet e mësipërme, mund të aplikojë pranë çdo dege të BKT-së për ti marr ato.

*Llogaria e përzgjedhur nga e cila nuk do të aplikohet komisioni mujor i mirëmbajtjes do të jetë llogaria në Lekë e klientit e lidhur me kontratën e pagesës automatike të faturave.

30 ditët e fundit përfshijnë ditët nga data 20 e muajit paraardhës deri në datë 20 të muajit aktual