Kredi me peng Depozite/ Titulli Qeveritar

Përshkrimi i produktit

Ju nevojiten para dhe mendoni të thyeni depozitën/ titullin qeveritar (Obligacion/Bono Thesari) në BKT? Edhe për këtë ekziston një zgjidhje. Përfitoni nga procedurat e shpejta dhe mos humbisni interesat e depozitës/ titullit qeveritar duke zgjedhur Kredinë me Peng Depozite/Titulli Qeveritar në BKT.

Afatet dhe Kushtet e kredisë me peng depozite  
 

Monedha

ALL, USD, EUR

Shuma maksimale e limitit për kredi Deri ne 90% te vleres se depozites se ofruar si kolateral
100,000,000 Lekë
1,000,000 USD
1,000,000 EURO
Afati i kredisë Në varësi të objektit te kredisë: deri ne 25 vite
Norma e interesit fillon nga Lekë : *Normë Depozite +1.75%
USD : *Normë Depozite +2%
EUR : *Normë Depozite +2%

*Norma e depozitës i referohet normës së interesit të publikuar në Buletinin e Normave të Interesit të depozitave në datën e aplikimit

Mbulimi I Kredise Si garanci banka do te kërkoj barrësim (bllokim) të depozitës.

 Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor  

Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për Kredi me Peng Depozite

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Afatet dhe Kushtet e kredisë me peng titull qeveritar (Obligacion/Bono Thesari)  
 

Monedha

Lekë

Shuma maksimale e limitit për kredi Deri ne 75% te vleres tregut te titullit qeveritar te ofruar si kolateral
100,000,000 Lekë
Afati i kredisë Në varësi të objektit të kredisë: deri në 25 vite
Norma e interesit Lekë : Bono Thesari 1 vjeçare +2%
Mbulimi I Kredisë Si garanci banka do të kërkoj barrësim (bllokim) të titullit qeveritar lëshuar nëpërmjet BKT-së.

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për Kredi me Peng Titulli Qeveritar

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

APLIKO TANI