Kredi për rregullim shtëpie

Përshkrimi i produktit

Gjithmonë lind nevoja të ndryshoni diçka në shtëpinë tuaj, të bëni një shtesë, një mobilim të ri, apo për të zgjidhur probleme të ndryshme që mund t'ju dalin në mirëmbajtjen e saj.

Problemi është se jo gjithmonë mund të keni në duar sasinë e duhur të parave. Kredia për Rregullim Shtëpie është dizenjuar për të plotësuar nevojat e individëve për rregullimin e ambienteve të banimit.
 

Termat dhe kushtet:  
Monedha Lekë / Euro
Shuma maksimale e kredisë Deri në 12,000,000 Lekë / Euro 100,000
Afati i kredisë Deri në 15 vite
Norma e interesit fillon nga 4% për monedhën Lekë
3.5% për monedhën Euro
Komision Disbursimit 1%
Kriteri I Financimit
(Shumë kredie / vlerën e tregut të kolateralit të ofruar)
75% (por jo më shumë se vlera totale e përcaktuar në preventiv)
Mbulimi i kredisë Si garanci kërkohet bllokimi i një pasurie të paluajtshme (preferohet ajo që do të rregullohet)

 

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për kredi për Rregullim Shtëpie

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

APLIKO TANI