Kredi për rregullim dyqani

Përshkrimi i produktit

Kredia për Rregullim Dyqani është dizenjuar për të plotësuar nevojat e individëve për rregullimin e ambienteve të dyqanit apo zyrës. Nga ky produkt mund të përfitojnë individë të cilët kanë lënë me qira dyqanin, pronarët e aktivitetit gjithashtu edhe profesionistët e vetëpunësuar (mjek, dentist, farmacist, avokat etj.), mund të perfitojnë nga kjo kredi për rregullimin e ambienteve të tyre të punës.

Afatet dhe Kushtet e kredisë për rregullim dyqani

Termat dhe kushtet:  
Monedha Lekë / Euro
Shuma maksimale e kredisë Deri në 12,000,000 Lekë / Euro 100,000
Afati i kredisë Deri në 15 vite
Norma e interesit fillon nga Bono Thesari 1 Vjeçare + 3.2% për monedhën Lekë
Euribor 1 Vjeçar + 4% për monedhën Euro
Komision Disbursimit 1%
Kriteri I Financimit
(Shumë kredie / vlerën e tregut të kolateralit të ofruar)
75% (por jo më shumë se vlera totale e përcaktuar në preventiv)
Mbulimi I Kredise Si garanci kërkohet bllokimi i një pasurie të paluajtshme (preferohet ajo që do të rregullohet)

 

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për kredi për Rregullim Dyqani

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

APLIKO TANI