Treguesit Financiar

Treguesit Financiar

Këtu do të gjeni të publikuara me frekuencë tremujore Raportet Financiare Periodike Individuale dhe te Konsoliduara të Bankës Kombëtare Tregtare, në zbatim të kërkesave rregullatore të Bankës së Shqipërisë.

(000' USD) 12/31/2021 12/31/2020
     
Bilanci    
Totali i aktivit 5,232,530 4,951,548
Hua për klientët 1,310,598 1,359,092
Letra me vlerë 2,558,622 2,185,680
Depozitat e klientëve 4,182,176 3,982,476
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 555,967 543,259
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 93,093 75,307
Të ardhurat neto nga interesat 146,840 133,661
Të ardhurat neto nga jo-interesat 41,094 37,873
Shpenzimet operative (75,056) (64,122)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (5,038) (18,938)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  15.98% 15.75%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 1.16% 2.20%
Kthimi nga kapitali (RoE) 10.62% 20.14%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 2.39% 3.46%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,333 1,320
Numri i degëve / agjensive (*) 85 90
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 106.54 100.84
     
(*) - Në 31 Dhjetor 2021, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.    
(000' USD) 30-09-21 31-12-20
     
Bilanci    
Totali i aktivit 5,115,725 4,951,548
Hua për klientët 1,314,717 1,359,092
Letra me vlerë 2,405,944 2,185,680
Depozitat e klientëve 4,086,053 3,982,476
Kapitali i paguar 300,000 300,000
Totali i kapitalit aksioner 553,561 543,259
Të ardhurat dhe shpenzimet    
Fitimi neto 74,897 75,307
Të ardhurat neto nga interesat 108,654 133,661
Të ardhurat neto nga jo-interesat 34,700 37,873
Shpenzimet operative (55,267) (64,122)
Provigjoni për humbjet nga aktivet financiare (2,132) (18,938)
Treguesit e Performancës    
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit  16.88% 15.75%
Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 1.50% 2.20%
Kthimi nga kapitali (RoE) 13.80% 20.14%
Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) 3.26% 3.46%
Burimet    
Numri i punonjësve  1,315 1,320
Numri i degëve / agjensive (*) 85 90
     
Kursi i kembimit - USD/Lek 104.79 100.84
     
(*) - Në 30 Shtator 2021, janë të hapura 63 degë/agjensi në Shqipëri dhe 22 njësi në Kosovë.