Veprimet me palët e lidhura

TRANSAKSIONET ME PALËT E LIDHURA

Banka Kombëtare Tregtare bën publike në baza tremujore të gjithë bilancet dhe transaksionet me palët e lidhura me të, si pjesë e raportimit periodik të Bankës të pasqyrave financiare IFRS.