Intervistimi

Intervistimi

Të gjithë kandidatët që kalojnë me sukses testimin me shkrim dhe të gjithë kandidatët e tjerë me eksperiencë bankare të selektuar do të ftohen për intervistë me gojë.

Intervista bëhet nga paneli i intervistimit. Gjatë intervistës vlerësohen aftësitë e kërkuara për pozicionin e punës për të cilin bëhet intervista. Aftësitë dhe kompetencat janë kritere thelbësore për të performuar në punë.

Për më shumë informacion jeni të mirëpritur të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore: (042) 281 554