Sistemi i Vlerësimit të Punës

Sistemi i Vlerësimit të Punës

Vlerësimi i Performancës është thelbësor për manaxhim efektiv dhe vlerësimin e stafit. Vlerësimi i performancës ndihmon ne zhvillimin e individëve dhe gjithashtu të bankës. Punonjësi duhet të njohë situatën e tij dhe të planifikojë nevojën për një zhvillim në të ardhmen. Vlerësimi i performanceës së stafit përcakton nevojat individuale për trajnim. Ai do të mundësojë analizën dhe planifikimin e nevojave të trajnimit të organizatës.

BKT është banka më e mirë e cila ka zbatuar sistemin e vlerësimit të bazuar në objektivin e performancës.

Aplikimi i matrikseve për vlerësimin e performancës mundëson shmangien ndaj subjektivizmit.

Sistemi i të dhënave për Performancën e Stafit krijon bazën për zhvillimin e karrierës, bonuset, atributin, trajnime jashtë vendit dhe përfitime te tjera.