Politikat e Punësimit

Politikat e Punësimit

Nëse ju pëlqen të punoni me një ekip të mrekullueshëm njerëzish punëtorë...

Nëse po kërkoni sfida në vendin tuaj të punës...

Nëse jeni në gjendje të adaptoheni me ndryshimet e shpejta...

Nëse pëlqeni atmosferën e një organizate në rritje, ku performanca, aftësitë dhe kontributet vlerësohen dhe shpërblehen...

Ejani të punoni me ne!

Procesi i Marrjes në Punë

Procesi i selektimit për marrjen në punë ndryshon duke u bazuar në pozicionin për të cilin po aplikohet.

  • Selektimi i parë bëhet në bazë të CV,
  • Vetëm aplikantët e pëzgjedhur informohen për hapat e selektimit,
  • Kandidatët përfshihen në testim me shkrim lidhur me njohuri të përgjithshme ekonomi,
  • Kandidatët e përzgjedhur nga testimi me shkrim përfshihen në intervistën me gojë,
  • Kandidatët të cilet përzgjidhen nga Komiteti i Intervistimit kalojnë në fazën e rekrutimit. 

Aplikimi për punësim mund te behet vetem nepermjet forme se aplikim on-line.

Për sqarime të mëtejshme jeni të mirepritur të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore me nr. tel. 04 22 81 554