Kredia për Emigrant

Përshkrimi i produktit

Kredia për shtëpi për emigrantët është një kredi e krijuar enkas për të gjithë ju që jetoni dhe punoni jashtë Shqipërisë për t’ju mundësuar blerjen e shtëpisë suaj në Shqipëri. Kur ktheheni në atdhe na vizitoni në degët tona dhe përfitoni kredi për shtëpi më interesa të ulta, afat ripagimi deri në 25 vite dhe procedura të shpejta.
 

Informacion i përgjithshëm

BKT ashtu si gjithë bankat e nivelit të dytë përdorin si normë bazë të llogaritjes se interesit te kredive pergjithësisht normën e Bonos se Thesarit 1 vjecare për kreditë e ofruara në monedhën LEK dhe Euribor për kreditë e ofruara në monedhën EURO.

“Bono e Thesarit” – është një instrument i negociueshëm borxhi me maturim deri në një vit, që emetohet dhe garantohet nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Bonot e Thesarit emetohen në monedhë  kombëtare  (Lek) dhe kanë afate maturimi 3, 6 dhe 12 –mujore.

Shembull:
Norma e Bonos së Thesarit 1 vjecar në dt. 28.02.2023 është 4.28%

“Euribor”- është një normë reference e publikuar nga Instituti Evropian i Tregjeve të Parave, bazuar në normat mesatare të interesit në të cilat bankat e Eurozonës ofrojnë të huazojnë fonde të pasigurta për bankat e tjera në tregun ndërbankar.

Shembull: 
Norma e Euribor në dt. 28.02.2023 është 3.68%
 

Afatet dhe Kushtet  
Normat e interesit për Kredi për Blerje/Ndërtim Shtëpie në monedhën Lekë  
Bono Thesari 1 vjeçare + 2.2% (e ndryshueshme çdo 12 muaj)
(jo me pak se 4.5% pas 24 muajve të parë)
 
Normat e interesit për Kredi për Blerje/Ndërtim Shtëpie në monedhën Euro Euribor 1 vjeçar + 2% (e ndryshueshme çdo 12 muaj) (jo më pak se 5%)
 
Normat e interesit për Kredi për Blerje/Ndërtim Dyqani në monedhën Lekë Bono Thesari 1 vjeçare +2.7% (e ndryshueshme çdo 12 muaj)
(jo më pak se 5% pas 24 muajve të parë)
Normat e interesit për Kredi për Blerje/Ndërtim Dyqani në monedhën Euro
Euribor 1 vjeçar + 3.5% (e ndryshueshme çdo 12 muaj (jo më pak se 6.5%)


 
Afati i kredisë Deri në 25 vjet ose 300 muaj
Shuma maksimale e kredisë Deri në 50,000,000 Lekë
400,000 Euro
Marzhi i mbulimit për kredi për blerje shtëpie Si kolateral mund të ofrohet pasuria që do të blihet ose ndonjë pasuri tjetër e paluajtshme që mund të pranohet si kolateral.
Në rastet kur kolaterali është i njejtë me pasurinë që do të blihet kriteri i financimit shumë kredie/ vlerën e tregut të kolateralit mund të jetë deri në 100%.
 
Në rastet kur kolaterali është i ndryshëm me pasurinë që do të blihet por është në emër te kredimarrësit kriteri financimit shume kredie/ vlerën e tregut të kolateralit mund të jetë deri në 80%.
 
Në rastet kur kolaterali është i ndryshem me pasurinë që do të blihet dhe nuk eshte ne emer te kredimarresit kriteri financimit shime kredie/ vleren e tregut te kolateralit  mund te jete deri ne 75%.
Në rastet kur kolaterali është i ndryshem me pasurinë që do të blihet dhe nuk eshte ne emer te kredimarresit kriteri financimit shime kredie/ vleren e tregut te kolateralit  mund te jete deri ne 75%.
 
Marzhi i mbulimit Kredi për Blerje/Ndërtim Dyqani dhe kredi për Ndërtim Shtëpie
Kriteri financimit shumë kredie/ vlerën e tregut të kolateralit mund të jetë deri në 75%.
*Klientët mund të zgjedhin ose jo sigurimin e jetës ose të pranojnë normë më të lartë interesi. Në rast se klienti zgjedh të mos bëjë sigurimin e jetës, opsionet janë:
Nëqoftëse klienti është deri ne 45 vjeç, norma e interesit do të jetë 0.5 % më e lartë
Nëqoftëse klienti është mbi 45 vjeç, norma e interesit do të jetë 1 % më e lartë
 
APLIKO TANI