Kredia për Emigrant

Përshkrimi i produktit

Gjatë këtyre viteve, emigracioni ëshë kthyer në një fenomen social dhe ekonomik i pandarë nga jeta shqiptare. Asgjë nuk e ka goditur dhe njëkohësisht ndihmuar më shumë Shqipërinë, sesa emigrimi i një pjese të konsiderueshme të popullsisë. Por jo të gjithë janë larguar përfundimisht nga Shqipëria. Shumë po rikthehen, duke parë me optimizëm zhvillimin e Shqipërisë. Shumë të tjerë preferojnë t'i kalojnë pushimet në Shqipëri. Për ata të cilët e kanë vendosur të kenë një banesë në Shqipëri, për të jetuar përkohësisht, për të ndihmuar të afërmit e tyre apo thjesht për të pasur një pasuri të paluajtshme në vendin mëmë.

BKT e ka zgjidhjen …

Kredia për shtëpi për emigrantët, më e mira dhe e vetmja ofertë në treg për këtë grup, me interesat më të ulta, afatgjatë dhe njohje të dokumenteve të punës të emigrantëve në vendet ku ata jetojnë. Sepse ne jemi më te afërt për ju që jeni larg…

Informacion i përgjithshëm

Bankat e nivelit te dyte perdorin si norme baze te llogaritjes se interesit te kredive pergjithesisht  normen e Bonos se Thesarit 1 vjecare.

“Bono e Thesarit” – është një instrument i negociueshëm borxhi me maturim deri në një vit, që emetohet dhe garantohet nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Bonot e Thesarit emetohen në monedhë  kombëtare  (Lek) dhe kanë afate maturimi 3, 6 dhe 12 –mujore.

Shembull:

Norma e Bonos se Thesarit 1vjecar ne dt. 31.03.2017 eshte 2.15%

Afatet dhe Kushtet  

Normat e interesit per Kredi per Blerje/Ndertim Shtepie ne monedhen Leke

 

Bono Thesari 1 vjeçare + 2.2% (e ndryshueshme çdo 12 muaj)

(jo me pak se 4.5% pas 24 muajve te pare)

 

Normat e interesit per Kredi per Blerje/Ndertim Shtepie ne monedhen Euro

Për kolateral të njejtë me objektin e kredisë:
Euribor 1 vjeçar + 3.75% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 3.75%)
Ose
2% per 12 muajt e pare, me pas Euribor 1 vjecar + 4% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4%)
Ose
3% per 24 muajt e pare, me pas Euribor 1 vjecar + 4%(e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4%)
Ose
4.5% per 60 muajt e pare, me pas Euribor 1 vjecar + 3.75%(e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 3.75%)

Për kolateral të ndryshme nga objekti i kredisë:
Euribor 1 vjeçar + 4% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4%)
Ose
2% per 12 muajt e pare, me pas Euribor 1 vjecar + 4.3%(e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4.3%)
Ose
3% per 24 muajt e pare, me pas Euribor 1 vjecar + 4.3% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4.3%)
Ose
4.5% per 60 muajt e pare, me pas Euribor 1 vjecar + 4% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4%)

*Kredia mund të akordohet në monedhen EURO vetëm për ato raste kur vlera e investimit do të jetë më e madhe ose e barabartë me 70,000 Euro.

Normat e interesit per Kredi per Blerje/Ndertim Dyqani ne monedhen Leke

Bono Thesari 1 vjeçare + 3% (e ndryshueshme çdo 12 muaj)
(jo më pak se 5.3% pas 24 muajve te pare)

Normat e interesit per Kredi per Blerje/Ndertim Dyqani ne monedhen Euro

Për kolateral të njejtë me objektin e kredisë:
Euribor 1 vjeçar + 4.6% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4.6%)

Për kolateral të ndryshme nga objekti i kredisë:
Euribor 1 vjeçar + 4.8% (e ndryshueshme çdo 12 muaj jo më pak se 4.8%)

*Kredia mund të akordohet në monedhen EURO vetëm për ato raste kur vlera e investimit do të jetë më e madhe ose e barabartë me 70,000 Euro.

Afati i kredise

Deri ne 25 vjet ose 300 muaj

Shuma maksimale e kredise

Deri ne 50,000,000 Leke

Marzhi i mbulimit

Si kolateral mund të ofrohet pasuria që do të blihet ose ndonjë pasuri tjetër e paluajtshme që mund të pranohet si kolateral. Në rastet kur kolaterali është i njejtë me pasurinë që do të blihet, vlera e likuidimit të menjëhershëm duhet të jetë minimalisht sa 110% e vlerës së kredisë dhe vlera e tregut duhet të jetë minimalisht sa 130% e vlerës së kredisë. Në rastet e tjera, vlera e likuidimit të menjëhershëm duhet të jetë minimalisht sa 120% e vlerës së kredisë ose vlera e tregut duhet të jetë minimalisht sa 150% e vlerës së kredisë.

 

 

*Klientet mund te zgjedhin ose jo sigurimin e jetes ose te pranojne norme me te larte interesi. Ne rast se klienti zgjedh te mos beje sigurimin e jetes, opsionet jane:

Neqoftese klienti eshte deri ne 45 vjec, norma e interesit do te jete 0.5 % me e larte

Neqoftese klienti eshte mbi 45 vjec, norma e interesit do te jete 1 % me e larte

** Nese klienti zgjedh afat maturimi 25 vjet, mund te perfitoje norme interesi 0% per 5 vitet e fundit

 

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për kredi për emigrante

Ju lutem shkarkoni fleten e standardizuar të informacionit parakontraktor

APLIKO TANI