Çmim për klientët pagamarrës në BKT

Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT – Fito 12,500 Lekë për çdo produkt bankar aktiv

Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT – Fito 12,500 Lekë për çdo produkt bankar aktiv

Ky çmim do të përzgjidhet nga grupi i klientëve pagamarrës ekzistues ose pagamarrës të rinj që kanë të paktën një kreditim page në BKT gjatë periudhës së lojës promocionale dhe llogaria të ketë statusin ‘pagamarrës’ në ditën që gjenerohet lista e lojës.

Klienti që shpallet fitues fiton 12,500 Lekë cashback në llogarinë e kursimit për çdo produkt aktiv (sipas listës së mëposhtme) që klienti ka me bankën deri në datën e hedhjes së lojës.

Lista e produkteve të cilat klienti pagamarrës duhet të ketë në BKT, për të patur mundësinë e përfitimit të cashback të shumëfishtë është si më poshtë:

  1. Kalim Page
  2. Overdraft- Paradhënie Bankare
  3. Kartë Krediti
  4. Llogari Kursimi
  5. Kartë Debiti
  6. Kredi
  7. Depozitë
  8. Pagesë Automatike Fature

Lista e vlefshme e klientëve që përmbushin këto kritere do të përgatitet në fund të periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës. Çdo klient do të ketë një “biletë” pjesmarrje. Nga biletat e gjeneruara nga kjo listë do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo lojë të hedhur respektivisht: Prill 2021, Gusht 2021 dhe Dhjetor 2021.

Klienti fitues humbet çmimin nëse ai nuk ka një llogari kursimi të hapur brenda 3 muajve nga data e shpalljes fitues.

Të gjithë fituesit janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat në burim.