Fito një "Scooter Xiaomi"

Fito një “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential”

Fito një “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential”

Ky çmim ofrohet për transaksionet Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së.

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë një “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential”. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës promocionale, dhe nga “biletat” e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo lojë të hedhur respektivisht: Mars 2021, Korrik 2021 dhe Nëntor 2021.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

* Fituesit e Xiaomi Mi Electric Scooter Essential do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).