Aktivitete Promocionale 2023

Aktivitetet Promocionale 2023

 • BKT shpërblen klientët e saj besnik.
 • Ne ofrojmë forma të ndryshme lojra promocionale, ku çdo klient mund ta gjej veten automatikisht pjesë e njërës prej tyre.
 • Për të fituar duhet të bëhesh pjesë e lojës promocionale, dhe qe të bëhesh pjesë duhet të plotësosh kushtet duke përdorur produktet bankare.
 • Nëse të mungon vetëm një transaksion nxito ta kryesh, apo të duhet edhe një produkt eja dhe merre dhe jepi vetes shancin të jesh ti fituesi.

Autorizimi i Lojës Promocionale

Autorizuar nga Ministria e Fiancave me autorizimin nr. protokolli 1956/3, dt. 29.12.2022 Banka Kombëtare Tregtare Sh. A. vjen me lojën promocion që synon nxitjen e përdorimit të Shërbimeve Bankare të ofruar nga BKT për klientët e saj.
“Loja Promocionale 2023”, organizohet në formën e lojës me tërheqje të numrave ku numri i biletës fituese formohet nga përzgjedhje rastësore e tyre, sipas kritere të mirëpërcaktuara për secilin çmim. Çdo transaksion ose klient që plotëson kriteret e çmimit gjeneron një numër i cili vlen si një numër bilete për pjesëmarrje në lojë. Të gjitha biletat e vlefshme grumbullohen në bazë kalendarike të specifikuar për çdo çmim, nga të cilat përzgjidhen fituesit sipas çmimeve të listuara në vijim.
 

Kohëzgjatja e Lojës Promocionale

Llotaria hyn në fuqi nga data 1 Janar 2023 deri më 31 Dhjetor 2023.
 

Loja Promocionale e Shërbimeve Bankare dhe Kartat Prima Falas

Gjatë vitit 2023 loja promocionale do të ofrojë çmimet e mëposhtme:
 • 120 Fitues, çdo muaj nga 10 fitues për transaksionet e kryera me kartat e kreditit/debitit të BKT vlera e fitimit është bonus/kreditim sa vlera e transaksionit max 200.000 Lekë. Loja do të hidhet në dt. 06 Shkurt, 06 Mars, 10 Prill, 08 Maj, 10 Qershor, 05 Korrik, 07 Gusht, 11 Shtator, 09 Tetor, 06 Nëntor, 04 Dhjetor2023, 08 Janar 2024.

 •  3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Iphone 13” (me një kosto të vlerësuar 177,000  Lekë me TVSH).  Ky çmimi vlen për transaksionet e kryera në aplikacionin BKT Smart. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik , 06 Nëntor 2023. 

 •  3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur ku do të fitohet pagesa e një siguarcioni TPL (me një kosto të vlerësuar 20,000 Lekë me TVSH). Ky çmim vlen për pagesat TPL të kryera nëpërmjet  BKT Smart ose Dega Internet. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik, 06 Nëntor 2023. 

 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Samsung Galaxy Tablet A - Series” (me një kosto të vlerësuar 41,000 Lekë me TVSH) për çdo pagesë të kryer ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online gjenerohet një biletë pjesëmarrëse në lojë.  Loja do të hidhet në dt. 10 Prill, 07 Gusht 2023, 04 Dhjetor 2023. 

 •  3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Samsung Galaxy Smartphone A - series” (me një kosto të vlerësuar 30,000 Lekë me TVSH) për transaksionin e parë depozitim cash në ATM-të e BKT-së ku shuma minimale e transaksionit është jo më pak se 1,000 LEK/10 EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik, 06 Nëntor 2023.

 • 120 Fitues, çdo muaj nga 10 fitues për transaksionet e kryera me kartat e kreditit/debitit të BKT vlera e fitimit është bonus/kreditim sa vlera e transaksionit max 200.000 Lekë. Loja do të hidhet në dt. 06 Shkurt, 06 Mars, 10 Prill, 08 Maj, 10 Qershor, 05 Korrik, 07 Gusht, 11 Shtator, 09 Tetor, 06 Nëntor, 04 Dhjetor2023, 08 Janar 2024. 

 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Iphone 13” (me një kosto të vlerësuar 177,000  Lekë me TVSH).  Ky çmimi vlen për transaksionet e kryera në aplikacionin BKT Smart. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik , 06 Nëntor 2023. 

 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur ku do të fitohet pagesa e një siguarcioni TPL (me një kosto të vlerësuar 20,000 Lekë me TVSH). Ky çmim vlen për pagesat TPL të kryera nëpërmjet  BKT Smart ose Dega Internet. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik, 06 Nëntor 2023. 

 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Samsung Galaxy Tablet A - Series” (me një kosto të vlerësuar 41,000 Lekë me TVSH) për çdo pagesë të kryer ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online gjenerohet një biletë pjesëmarrëse në lojë.  Loja do të hidhet në dt. 10 Prill, 07 Gusht 2023, 04 Dhjetor 2023. 

 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Samsung Galaxy Smartphone A - series” (me një kosto të vlerësuar 30,000 Lekë me TVSH) për transaksionin e parë depozitim cash në ATM-të e BKT-së ku shuma minimale e transaksionit është jo më pak se 1,000 LEK/10 EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik, 06 Nëntor 2023. 
 1.  Kalim Page
 2.  Overdraft- Paradhënie Bankare
 3.  Karte Krediti
 4.  Llogari Kursimi
 5.  Kartë Debiti
 6.  Kredi
 7.  Depozitë
 8.  Debitim Direkt
 
 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Kthimin e vlerës të shumës deri në 10,000 lekë” për pagesë të faturës Automatike, për kontratat e reja të hapura gjatë vitit 2023, për klient individ. Loja do të hidhet në dt. 08 Maj, 11 Shtator, 04 Dhjetor 2023. 

 • 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Kufje SAMSUNG GALAXY BUD” (me një kosto të vlerësuar 30,000 Lekë me TVSH), ky çmim vlen për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV. Loja do të hidhet në dt. 06 Mars, 10 Korrik, 04 Dhjetor 2023. 

 • 3 Fitues, 1fitues për çdo lojë të hedhur, ku do të fitohet çmimi “Kthim të vlerës të shumës së paguar për sigurimin në udhëtim në llogarinë e kursimit deri në vlerën e shumës max 10,000 Lekë” për klientët individë që kanë kryer një pagesë sigurimi në udhëtim në kanalet digjitale. Loja do të hidhet në dt. 10 Prill,  07 Gusht 2023, 08 Janar 24.

 • I) 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku çmimi parë bonus i fituar do të jetë 15,000 lekë, për klientët që marrin për herë të parë superloan në BKT. Loja do të hidhet në dt. 08 Maj 2023, 11 Shtator 2023,  08 Janar 2024. 

 • II) 3 Fitues, 1 fitues për çdo lojë të hedhur, ku çmimi i dytë bonus i fituar do të jetë 10,000 lekë, për klientët që marrin për herë të parë superloan në BKT. Loja do të hidhet në dt. 08 Maj 2023, 11 Shtator 2023,  08 Janar 2024.

 •  

Shpërblimet e Fituesve

Në rast se një biletë shpallet fituese, kontrollohet cili veprim/klient e ka gjeneruar dhe bëhet identifikimi i tij.
Klienti do të kontaktohet nëpërmjet numrit të telefonit të Contact Center +355 4 22 66 288 për tu njoftuar për çmimin dhe për të vazhduar me proçedurat më tej. Në disa raste klientit do ti kërkohet të paraqitet në Zyrat Qëndrore të BKT për të tërhequr dhuratën e fituar.
Për çmimet e Klientëve Pagamarrës,  për pagesat e Faturave Automatike mujore si dhe për pagesën e sigurimit ‘Shëndet në Udhëtim’, vlera do të kreditohet në llogarinë e kursimit të klientit. 
Lista e fituesve do të publikohet në faqen zyrtare të BKT-së.
Fituesit duhet të tërheqin çmimet e tyre me një dokument identifikimi (Kartë Identiteti ose Pasaportë) brenda tre muajve nga data e shpalljes së fituesve. Në rast të mosparaqitjes për tërheqjen e çmimit deri në afatin e përcaktuar, pjesëmarrësit do të humbasin të drejtën për marrjen e tij.
Të gjitha shumat e fituara nga llotaria janë subjekt i tatimit të të ardhurave në burim.
 

Të përgjithshme

Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën ekskluzive të ndryshojë, pezullojë ose përfundojë këtë loje promocionale pa lajmërim paraprak dhe nuk është përgjegjëse ndaj asnjë përdoruesi për këto ndryshime, pezullime apo përfundime.
Fituesit e aparateve Telefon, Tablet, Kufje Smart, Laptop dhe fituesi i një siguracioni TPL do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar njëherë këtë çmim brenda vitit 2023.