Bonus Kredie Cash Back

2 Çmime pagesë “Bonus Kredie Cash Back” - Fito 15,000 Lekë dhe 10,000 Lekë

2 Çmime pagesë “Bonus Kredie Cash Back” - Fito 15,000 Lekë dhe 10,000 Lekë

Fitues të çmimit do të jenë Super loan cash back do të jenë klientë që marrin për herë të parë një kredi personale pa kolateral në BKT.

Klientët që do shpallen fitues, do ti kreditohen shumat:

Çmimi (I) “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar 15,000 Lekë)
Çmimi (II) “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar 10,000 Lekë
, sipas renditjes së përzgjedhjes datën e pëzgjedhjes.
 
 
Klientët do të jenë pjesë e lojës sipas këtij kriteri:
•           Klienti që ka marre për herë të parë 1 kredi personale pa kolateral ‘Super Loan” në BKT.
•           Të gjithë klientët që plotësojnë kushtin e mësipërme, për çdo lojë të hedhur (sipas datave të përcaktuara), do kenë mundësinë e pjesëmarrjes në lojë për të përfituar çmimin e ‘Super Loan Cash Back’.
 
Shuma e fituar do të kreditohet në llogarinë e kursimit që klienti ka. Në rast se klienti nuk ka një llogari kursimi, ai duhet të hapë një të tillë nëpërmjet degës Internet/ BKT Smart ose pranë degës më të afërt.
Të gjitha kreditë e reja do të mblidhen brenda periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues për çdo lojë të hedhur: Maj 2023, Shtator 2023 dhe Janar 2024.

Fituesit e “Super loan cash back” (me një kosto të vlerësuar prej 15,000 Lekë për çmimin e parë dhe 10,000 Lekë për çmimin e dytë) do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale) si dhe fituesi i çmimit të parë nuk përfshihet më në shorte për përzgjedhjen e fituesit të çmimit të dytë.

Kreditë e marra  nga stafi i bankës do të përjashtohen nga ky çmim.

Të gjithë fituesit janë subjekt i tatimit të të ardhurave në burim.